zmena zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve

Domov / Nezaradené / zmena zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
novela zakona o autorskom práve

S účinnosťou od 1.novembra 2013 nastane zmena zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Novelou nastane zmena povinných náležitostí licenčnej zmluvy na nepovinné. Povinné náležitosti dnes upravuje § 40 ods. 1.
Patrí tam :

  1. Spôsob použitia diela
  2. Rozsah licencie
  3. Čas, na ktorý autor udeľuje, alebo spôsob jeho určenia
  4. Odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie

V prípade ak nebude v licenčnej zmluve dojednaná niektorá z uvedených obsahových náležitostí, bude podľa novely platiť domnienka existencie predmetnej skutočnosti.

Tieto domnienky podľa novely upravia ustanovenia §40 ods. 1,§42,§43a a §42b.

Ustanovenie §42 ods. 1 bude riešiť situáciu, ako postupovať v prípade ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela. Podľa novej úpravy bude platiť, že licencia, ktorá tento spôsob neupravuje, je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. V praxi pôjde o prípad, keď síce v licenčnej zmluve nebude uvedený spôsob použitia diela, ale z účelu zmluvy bude spôsob použitia diela vyplývať.

Z účelu licenčnej zmluvy sa bude vychádzať aj pri neuvedení rozsahu licencie.
Rovnako ako tomu bolo doteraz, bude môcť autor dohodnúť v licenčnej zmluve, že licenciu udeľuje v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu. Ak však bude také dojednanie v licenčnej zmluve absentovať, bude sa vychádzať z účelu licenčnej zmluvy.
Ak nebude možné určiť rozsah licencie ani z účelu zmluvy, v tom prípade bude

  1. územný rozsah licencie obmedzený na územie Slovenskej republiky a
  2. vecný rozsah licencie obmedzený tak, ako je obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela.

Čas, na ktorý licenciu autor udeľuje, ako aj spôsob jeho určenia, bude môcť byť určený v licenčnej zmluve alebo bude platiť, že licencia je udelená načas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Ak však čas nebude možné určiť ani z účelu zmluvy, bude platiť domnienka, že licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druh diela a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie.

V prípade odmeny autora a spôsobe jej určenia doposiaľ platilo, že musí byť dohodnutá v licenčnej zmluve, ak poskytnutie licencie nebolo dohodnuté bezodplatne.

Právo na odmenu

autorské právozostane zachované aj v prípade, ak odmena alebo spôsob jej určenia nebude v zmluve ustanovený, a ani ak v nej nebude uvedené, či sa udeľuje bezodplatne a to aj napriek tomu, že bezodplatnosť z účelu zmluvy nevyplýva. V takomto prípade bude mať autor nárok na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.

Zmeny nastanú aj vo forme licenčnej zmluvy, v ktorej musí byť uzavretá.
Písomná forma bude podľa novely povinná iba pri výhradnej lic. zmluve, hromadnej lic. zmluve a kolektívnej lic. zmluve. Ostatné typy zmlúv môžu mať aj nepísomnú formu.
Pri zmluvách uzavretých v nepísomnej forme bude možné žiadať od druhej zmluvnej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy.

Novelou dôjde aj k úprave otázok týkajúcich sa ochrany autorských práv. Ide o konkretizáciu aktívne legitimovanej osoby na podanie určovacej žaloby pri uzavretí licenčnej zmluvy, skrátenie lehoty na podanie žaloby zo 60 na 30 dní. Ďalšou novinkou bude rozšírenie definície súborného diela o noviny, čím sa aj noviny stanú predmetom ochrany autorského práva.