MANAGEMENT SPRÁVY A VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

Podľa prieskumov až 30% podnikateľov zvažuje udržiavanie adekvátneho peňažného toku ako
najväčšiu výzvu ziskovosti podnikania. Správa pohľadávok a rýchle vymáhanie pohľadávok sú pre
zvládnutie tejto výzvy kľúčovým predpokladom. Naša kancelária riadi správu a vymáhanie vyše 2000
pohľadávok v hodnote viac ako 1,5 mil. EUR mesačne a vyvinula pritom jedinečný systém.

Systém je na rozdiel od klasických programov na správu pohľadávok nastavený vždy individuálne
s možnosťou interaktívnych pokynov klienta a jeho procesy sú nastavené na podporu obchodných
partnerov pri úhradách pohľadávok tak, aby im všetko čo je potrebné na zaplatenie pohľadávky
a prípadné odstránenie námietok bolo poskytnuté vo veľmi krátkej dobe.

Systém disponuje napríklad týmito funkciami:

– report stavu pohľadávok
– interaktívne pokyny klienta
– pravidelné úkony na podporu obchodných partnerov pri platbách (správa pohľadávok)
– zdieľaná komunikácia s obchodnými partnermi
– úkony v súdnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach (vymáhanie
pohľadávok)
– archivovanie všetkých výstupov kancelárie v zdieľanom prostredí s možnosťou rýchleho
vyhľadávania

Cieľom našej služby je eliminácia neuhradených faktúr po lehote splatnosti, ešte pred nekorektným
omeškaním obchodných partnerov a ich veľmi rýchle vymáhanie v opačnom prípade.

Pre kontrolu nad nákladmi klienta je odmena kancelárie nastavená paušálne.