Rodinné právo zahŕňa

  • všeobecné konzultácie v oblasti rodinné pávo,
  • príprava a pripomienkovanie , konzultovanie dokumentov,
  • zastupovanie v prípade rozvodu a vyporiadania BSM,
  • zastupovanie pri výkone rozhodnutí vo veciach maloletých,
  • zmena priezviska,
  • domáce násilie a spolupráca s krízovými centrami,
  • zastupovanie v dedičskom konaní a výkon správcu dedičstva,
  • zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom  z dôvodu porušenia  práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života  alebo porušenia práva na spravodlivý proces.