Vypracovanie a pripomienky k zmluve, ukončenie zmlúv

Medzi štandardne poskytované právne služby patrí  vypracovanie a pripomienkovanie zmluvy, ako aj jej ukončenie, na základe Vami zadaných kritérií. Vypracujeme pre Vás najmä štandardné typy zmlúv v režime:

občianskeho práva: napríklad zmluvu kúpnu (hnuteľnosť/nehnuteľnosť), nájomnú, darovaciu, príkaznú, o pôžičke, o nájme, o zriadení záložného práva, o zriadení vecného bremena, o vytvorení alebo pokytnutí licencie k autorskému diel a iné podľa Vašich potrieb

obchodného práva: napríklad zmluvu kúpnu, licenčnú, zmluvu o dielo, zmluvu o sprostredkovaní, mandátnu, o obchodnom zastúpení, o preprave, komisionársku, o tichom spoločenstve a iné podľa Vašich potrieb.

pracovného práva: napríklad pracovnú, dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej činnosti V prípade pripomienkovania zmlúv preskúmame návrh a klienta informujeme o týchto skutočnostiach:

a)  súlad ustanovení zmluvy s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
b)  právne postavenie (výhodnosť/nevýhodnosť) klienta v zmluve
c)  riziká spojené s uzavretím zmluvy
d) revízia nevhodných a doplnenie vhodných ustanovení zmluvy s cieľom ochrániť práva a oprávnené záujmy klienta

Obchodné spoločnosti

Našim klientom ponúkame možnosť riešiť online aj problematiku obchodných spoločností ako napríklad založenie obchodnej spoločnosti, uskutočnenie zmien, podávanie návrhov  na obchodný register elektronicky kde je poplatok výrazne znížený, alebo príprava rozhodnutí v spoločnosti.

Rozvod, vyporiadanie BSM a úprava vzťahov k maloletým

Jedným z najčastejších konaní, ktoré prejednávajú a rozhodujú súdy, je konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom, ako aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Toto konanie je nevyhnutné iniciovať v prípadoch, keď je manželstvo trvalo a vážne rozvrátené a je potrebné ho rozviesť a upraviť rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu, najmä rozhodnúť o jeho zverení, výžive a styku.

Žaloby

V každodennom živote nastávajú situácie, kedy je potrebné chrániť svoje práva súdnou cestou. Preto naša služba poskytuje aj možnosť vypracovať jednoduchšie typy súdnych podaní bez osobnej konzultácie s klientom, a tým sa efektívne postaviť na Vašu stranu. Naši klienti využívajú túto službu najmä pri vymáhaní pohľadávok – návrh na platobný rozkaz, ale aj v občianskom, správnom, pracovnom a obchodnom práve.

Návrhy na exekúcie

V exekučnom konaní poskytujeme pomoc tak oprávnenému pri rýchlom vymáhaní jeho pohľadávky, ako aj povinnému v prípade, že je do jeho práv zasahované v rozpore so zákonom, boli porušené jeho práva alebo nemá potrebnú mieru právneho vedomia a istoty.

Správne konania

Popri konaniach na súde v rámci súkromných či obchodných oblastí je potrebné komunikovať a uplatňovať práva  aj na orgánoch štátnej správy a samosprávy kde aj vzhľadom na komplikovanosť niektorých oblastí môže pomoc advokáta výrazne prispieť k efektívnemu riešeniu Vášho problému y tým k úspore času aj nákladov.

Pracovné právo

Prinášame Vám pomoc pri riešení problémov v pracovnoprávnej oblasti, najmä otázky súvisiace so vznikom, zmenou alebo zánikom pracovného pomeru, dohodami vykonávanými mimo pracovný pomer, náhrady škody a inými oblasťami upravených Zákonníkom práce.

Stanoviská, právne rozbory a iné právne rady

Spracovamnia analýzy a stanoviska má viesť predovšetkým k posúdeniu Vašej právnej situácie ako predpokladu pre ujasnenie právneho problému, možností jeho riešenia a spôsobov, akými dosiahnuť ochranu Vašich práv a právom chránených záujmov

Trestné oznámenie

Ak sa domnievate, že došlo k spáchaniu trestného činu, môžete podať trestné oznámenie. Trestným činom je protiprávny čin, ak má znaky uvedené v Trestnom zákone. Podľa škodlivosti a závažnosti rozlišujeme trestné činy na prečiny a zločiny. Každý trestný čin spáchaný z nedbanlivosti je prečin. Od trestných činov treba odlišovať priestupky, ktorých nebezpečnosť a závažnosť je v porovnaní s trestnými činmi nižšia.