Vyplnením a odoslaním formulára Klient súhlasí s týmito podmienkami právnych služieb online:

1. Advokátska kancelária poskytne službu iba v prípade, ak bude mať k dispozícii úplné a pravdivé informácie týkajúce sa zadania. Klient poskytne advokátskej kancelárii v prípade potreby doplňujúce informácie a potrebnú súčinnosť. Právna otázka musí byť určitá a zrozumiteľná.

2. Službu advokátska kancelária poskytne elektronicky zaslaním e-mailu na platnú e-mailovú adresu. V prípade nedoručiteľnosti e-mailu na klientom uvedenú e-mailovú adresu za toto advokát nezodpovedá.

3. Právo klienta na poskytnutie služby vzniká dňom doručenia požadovanej odmeny vrátane DPH na účet advokátskej kancelárie. Ku každej právnej službe bude vystavený riadny daňový doklad, ktorý klientovi bude zaslaný do 14 dní odo dňa poskytnutia služby elektronicky alebo na poštovú adresu ním uvedenú.

4. Advokátska kancelária zodpovedá za právne poradenstvo online poskytnuté s  odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokynmi klienta. Klient berie na vedomie, že advokátska kancelária je oprávnená podľa Zákona o advokácii získavať a spracúvať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby. Advokátska kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa od klientov dozvedia.

5. Advokátska kancelária je poistená pre prípad škody spôsobenej výkonom advokátskeho povolania minimálne do 3 Mil. EUR.

6. Odmena za právne služby sa určí s prihliadnutím k povahe a zložitosti zadania, jej úhradou klient vyjadruje súhlas s jej výškou.

7. Advokátska kancelária je oprávnená pri vybraných otázkach širšieho alebo verejného záujmu uverejniť vybrané odpovede na anonymné právne otázky pokiaľ klient neurčí inak.

8. Autorské práva poskytnutím právnej služby určenej výhradne pre osobnú potrebu klienta nie sú sú dotknuté a bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie je ich publikácia a akékoľvek ďalšie šírenie alebo rozmnožovanie zakázané.