Odmenu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Presná výška odmeny v konkrétnej právnej veci sa odvíja sa najmä od komplikovanosti a povahy právneho problému, ako aj od počtu a povahy úkonov v danej veci.

V prípade poskytovania pravidelného poradenstva v stanovenom objeme po dohodnutú dobu poskytujeme ako zvýhodnenú formu paušálnej odmeny. Výšku stanovíme na základe dohodnutých kritérií, najmä druhu a rozsahu poskytovaných služieb.

Odmena je našou kanceláriou vždy klientovi písomne oznámená vopred v priebehu niekoľkých pracovných hodín (čas od 8.00 do 17.00 hod v pracovných dňoch) od doručenia resp. doplnenia zadania. Klient potvrdí záväznosť objednávky a dohodu o poskytnutí právnej služby medzi advokátskou kanceláriou a klientom úhradou odmeny. Objednávka je záväzná momentom zaplatenia odmeny na bankový účet našej advokátskej kancelárie, ktorý bude klientovi oznámený e-mailom.