Pracovné právo zahŕňa:

  • Všeobecné poradenstvo a konzultácie ohľadne pracovnoprávnych vzťahov,
  • Príprava a konzultovanie prípravy dokumentov,
  • predzmluvné vzťahy, vznik-zmena-zánik PP,
  • zamestnanecké vzťahy, kolektívne vyjednávanie,
  • interné dokumenty týkajúce sa BOZP, ochrany osobných údajov, administratívnoprávnych povinností zamestnávateľa,
  • manažérske zmluvy, zamestnávanie cudzincov,
  • návrhy schém odmeňovania a pracovného času,
  • personálny lízing a vyslanie zamestnancov.