Obchodné právo

  • Príprava a konzultovanie obchodných zmlúv, dodávky tovarov a služieb, prepravy, poistenia, výstavby, správy a prevodu nehnuteľností,
  • Prevod a zabezpečenie pohľadávok,
  • Zabezpečenie administratívnoprávnych povinností, ochrana osobných údajov, opatrenia proti legalizácii príjmu,
  • Vzťahy týkajúce sa obchodných spoločností, vrátane povolení a úpravy vnútorných vzťahov,
  • Zvyšovanie základného imania, vklad do majetku do spoločnosti,
  • Due diligence, návrhy schém a riešení obchodných transakcií a príprava transakčných dokumentov, získavanie povolení, riešenie daňových a účtovných otázok,
  • Duševné vlastníctvo – IT právo, licenčné zmluvy, autorské práva, ochranné známky, patentové právo,
  • Ochrana proti nekalej súťaži, porušovanie obchodného tajomstva,
  • Správa a prevod nehnuteľností – správa nájomných vzťahov, prevod nehnuteľností.
Odborné články:

Aplikácia prekážky litispendencie v konaní pred Európskym súdnym dvorom

Niektoré výhody a nevýhody Európskej akciovej spoločnosti

Európsky platobný rozkaz

Finančno – zabezpečovací systém EU s dôrazom na princípy fungovania tzv. „eurovalov“

Námietka nepríslušnosti všeobecného súdu arbitrážnom konaní

Medzinárodný obchod s potravinárskym tovarom podliehajúcim spotrebnej dani

Krízový manažment v podmienkach Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Obmedzovanie hospodárskej súťaže na vymedzenom trhu s pivom

Náprava pri rozhodnutí vnútroštátneho súdu v rozpore s právom EU

Ochrana investora v kolektívnom investovaní

Angloamerický právny systém a jeho subsystémy: anglické právo a právo USA

Právomoc súdu v konkurznom konaní podľa práva EU

Selektívna distribúcia obmedzujúca súťaž v podmienkach súťažného práva

Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži

Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU

Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí v EU

Niektoré aspekty komparácie právnej úpravy zodpovednosti za vady v EÚ a USA