Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Domov / Blog / Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie
zakon o uveroch na byvanie

Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Dňa 21.03.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý upravuje:

– práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním úveru na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie,

– podmienky poskytovania úveru na bývanie,

– náležitosti zmlúv o úvere na bývanie,

– spôsob výpočtu nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie

– ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s úverom na bývanie

§5 Zákona ustanovuje veriteľovi povinnosť informovať spotrebiteľa o:

– postupe poskytovania úverov na bývanie

– postupe správy úveru na bývanie na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

– orgánoch vykonávajúcich dohľad nad veriteľom poskytujúcim úvery na bývanie a informácie o pôsobnosti spotrebiteľských združení.

Tieto informácie je povinný zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch aj na svojom webovom sídle.

Zmluva o úvere na bývanie (ďalej len „zmluva“) musí mať písomnú formu a tiež musí obsahovať náležitosti zmluvy uvedené v § 13 ods.4 Zákona. Ak nie je dodržaná písomná forma zmluvy, popr. neobsahuje náležitosti zmluvy sa poskytnutý úver na bývanie považuje za bezúročný a bez poplatkov. To isté platí aj v prípade, že v zmluve je uvedená nesprávna ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.

V §14 Zákona je ustanovená povinnosť veriteľa poskytnúť spotrebiteľovi lehotu 14 dní na premyslenie, či uzavrie Zmluvu, resp. či už od uzavretej zmluvy odstúpi. Tu je rozdiel oproti zákonu č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý zakotvuje len lehotu na odstúpenie od zmluvy.

§14

1) Veriteľ je povinný spotrebiteľovi umožniť v lehote 14 kalendárnych dní premyslieť si, či uzavrie zmluvu o úvere na bývanie, alebo využije právo na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie bez uvedenia dôvodu.

2) Ak spotrebiteľ využije lehotu na premyslenie pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie. Ponuka zmluvy o úvere na bývanie je pre veriteľa záväzná a spotrebiteľ môže ponuku zmluvy o úvere na bývanie kedykoľvek počas 14 kalendárnych dní prijať.

V prípade odstúpenia od zmluvy v tejto lehote je spotrebiteľ povinný oznámiť veriteľovi písomne.

V §18 Zákona je zakotvené právo spotrebiteľa kedykoľvek počas trvania zmluvy, t.j. aj pred dohodnutou lehotou splatnosti, splatiť úver úplne alebo z časti. V súvislosti s predčasným splatením úveru veriteľ nemôže od spotrebiteľa požadovať pokutu ani iné plnenia. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť iba za časové obdobie od poskytnutia úveru do jeho uhradenia a náklady, ktoré vznikli veriteľovi v priamej súvislosti so žiadosťou o predčasné splatenie úveru.

V prípade omeškania so splácaním dlhu so strany spotrebiteľa je veriteľ povinný spotrebiteľa informovať o tejto skutočnosti písomnou formou alebo formou SMS. Zakotvenie možnosti komunikovať formou SMS v zákone je krokom vpred, ktorý zjednoduší a hlavne urýchli komunikáciu medzi stranami. Ak je spotrebiteľ v omeškaní so splácaním dlhu dlhšie ako 90 dní a to aj napriek výzve veriteľa, veriteľ môže o tejto skutočnosti informovať banky a iné subjekty oprávnené poskytovať úver na bývanie.