Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Domov / Blog / Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.
ochrana nefajčiarov

S účinnosťou od 1.7.2013 bol novelizovaný zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Významnou úpravou je konkretizácia miest, kde je zakázané alebo obmedzené fajčenie, ako aj možnosť zriaďovania vyhradených fajčiarní.

Prínosom tejto novely zákona o ochrane nefajčiarov je vymedzenie jasných a právne relevantných nástrojov spôsobilých účinne sankcionovať správanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane nefajčiarov.

Pôvodné znenie zákona ustanovovalo zákaz fajčenia v zariadeniach, v ktorých sa jedlo len podávalo. Po novele sa tento zákaz vzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.
t.j. tento zákaz sa vzťahuje na zariadenia poskytujúce stravovacie služby bez ohľadu nato, či pokrmy pripravujú alebo nie.

Významným prínosom novely je rozšírenie miest, na ktorých je zakázané fajčiť. Ako príklad môže menovať tieto miesta:

  1. novela zakona o ochrane nefajciarovna verejných letiskách, v priestoroch staníc a zastávok, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
  2. v úradných budovách okrem fajčiarní,
    obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov ,
  3. zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia“

V obchodných domoch je možné zriadiť fajčiarne za dodržania podmienky, že nebudú umiestnené v priestoroch určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru.

Fajčiť bude možné v tých zaradeniach spoločného stravovania, v ktorých sa podávajú len nápoje (napr. kaviarne).

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Rozšírením zákazu fajčenia o nové miesta sa predmetná povinnosť vzťahuje na ďalších podnikateľov. Splniť ju musia najneskôr do 31. decembra 2013.

Rozšírili sa oprávnenia Slovenskej obchodnej inšpekcie o kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie ale neobsahujú tabak podľa zákona o ochrane nefajčiarov za prítomnosti maloletej osoby.