Korporátne právo

 • Zakladanie, zmeny a zápis obchodných spoločností, vrátane povolení a úpravy vnútorných vzťahov
 • Zrušovanie a likvidácia obchodných spoločností
 • Návrhy schém a riešení obchodných transakcií, M&A (due diligence, príprava transakčných dokumentov, získavanie povolení)
 • riešenie daňových a účtovných otázok ( v spolupráci s našimi kooperujúcimi auditormi)

Obchodné právo

 • Obchodnoprávne zmluvy
 • IP – autorské práva, ochranné známky – zmluvy, ochrana
 • Obchodovanie so zmenkami, cennými papiermi a pohľadávkami
 • Medzinárodný obchod, cezhraničný pohyb tovaru, dokumentácia
 • Patentové právo

Občianske právo

 • správa nehnuteľností, zmluvy, prevody nehnuteľností, nájomné vzťahy
 • Zriaďovanie záložných práv, vecných bremien, pozemkové právo
 • Zakladenie právnických osôb iných ako obchodných spoločností
 • Ochrana osobnosti, Náhrada škody

Pracovné právo

 • Všeobecné poradenstvo a konzultácie v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Manažérske zmluvy, príprava a konzultovanie prípravy dokumentov
 • Interné dokumenty týkajúce sa BOZP, ochrany osobných údajov, administratívnoprávnych povinností zamestnávateľa
 • Skončenie pracovného pomeru, organizačné zmeny, zamestnanecké vzťahy, kolektívne vyjednávanie
 • Personálny lízing, vysielanie pracovníkov v rámci a mimo EU
 • Schémy odmeňovania , úprava pracovného času, práca cudzincov

Právo EU

 • Voľný pohyb tovaru /kolízne normy, duševné vlastníctvo, súdna právomoc, uznanie a výkon cudzích rozhodnutí/
 • Voľný pohyb osôb / pracovné vzťahy, pracovné podmienky, dočasné pridelenie, vyslanie/
 • Voľný pohyb služieb / obmedzenia štátov v registrácii, súdna právomoc,princíp nediskriminácie, daňové aspekty, medzinárodný konkurz, rozhodcovské konanie /
 • Základné práva a slobody a ich ochrana

Medzinárodné právo obchodné

 • Zmluvy o preprave, medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor)
 • Poistenie plavidla a poistenie tovaru, Doklady tovaru pred nalodením
 • Doložky kúpnej zmluvy (Incoterms) a doložky zmluvy o preprave
 • Platobné mechanizmy, dokumentárny akreditív

Obhajoba v trestnom konaní, trestné právo

 • Všeobecné poradenstvo
 • Účasť na vyšetrovacích úkonoch, zabezpečovanie a predkladanie dôkazov
 • Tvorba stratégie obhajoby, poučenie o možnostiach a podmienkach uzatvorenia dohody o vine a treste, súdneho zmieru, či podmienečného zastavenia stíhania
 • Zastupovanie poškodených,  uplatňovanie nárokov v adhéznom konaní

Správa pohľadávok

 • Vytváranie automatizovaných systémov, reportovanie podľa kritérií, zvýšenie vymožiteľnosti
 • Komunikácia s dlžníkmi a mediácia
 • Postupovanie pohľadávok , konkurz

Rodinné právo

 • Všeobecné konzultácie v oblasti rodinného páva
 • Príprava a pripomienkovanie dokumentov, zastupovanie pred súdmi vrátane zastupovania pred Ústavným súdom a Európskym súdom
 • Domáce násilie a spolupráca s krízovými centrami, účasť pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov
 • Zastupovanie v dedičskom konaní a výkon správcu dedičstva

 

Ochrana osobných údajov

 • Analýza prostredia v svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry
 • Návrh riešení a ich cenová efektivita
 • Poskytovanie služieb zodpovednej osoby