Náš Team

 

NÁŠ TEAM

zuzana-olexova-ovlegalMarcel VasilišinMarek Margetin 
JUDr. Zuzana Olexová LL.M.JUDr. Marcel Vasilišin LL.M.Mgr. Marek Margetin
advokátka advokátadvokátsky koncipient
+421 903 686 509+421 910 94 36 82+421 914 132 629
olexova@ovlegal.skvasilisin@ovlegal.skmargetin@ovlegal.sk
je absolventkou PF UK Komenského v Bratislave (1994–2000), v roku 2002 obhájila doktorát v oblasti
obchodné právo, so zameraním na cenné papiere.
V  2013 ukončila štúdium na Nottingham Trent University v Brno v oblasti obchodné právo EU, kde
obhájila titul LLM a štúdium ukončila publikovanou prácou Európsky platobný rozkaz
(Key publishing 2013).
Od 2002 pracuje v advokácii, od 2004 ako advokátka kancelárie OLEXOVA VASILISIN.
Hovorí plynule anglicky a nemecky. V 11 ročnej praxi sa zameriava na obchodné, pracovné, občianske a rodinné právo.
Spolupracovala ako prednášajúca a konzultantka v EU projektoch zameraných na cezhraničné
vymáhanie pohľadávok (Slovak business agency 2012) a ochranu spotrebiteľov (Interelgroup 2006).
je absolventom PF P. J. Šafárika v Košiciach (1996–2001), v r. 2005 obhájil v oblasti obchodných
spoločností.
V roku 2013 ukončil štúdium na Nottingham Trent University v Brno, kde obhájil titul LLM a štúdium
ukončil prácou zameranou na výkon a uznávanie cezhraničných rozhodnutí (2013).
Od roku 2001 pracuje v advokácii, od roku 2005 ako advokát v kancelárii OLEXOVA VASILISIN.
Poskytuje služby v anglickom a slovenskom jazyku. V svojej 11 ročnej praxi sa zameriava najmä na
obchodné právo, správu pohľadávok, zmluvné vzťahy, medzinárodné obchodné právo, daňové právo.
Vo voľnom čase sa venuje ochrane lesa, ktorú rieši na lokálnej, národnej aj európskej úrovni.
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, kde v roku 2010 získal titul magister.
Po absolvovaní štúdia pracoval ako notársky koncipient a následne od roku 2011 začal pracovať
v našej advokátskej kancelárii.
Zameriava sa predovšetkým na obchodné a korporátne právo, právo nehnuteľností, priemyselné
vlastníctvo a  IT. Marek hovorí plynule po anglicky a dorozumie sa nemecky.
Pavol StajskoJuraj TrochanTomáš Jakabovič
Mgr. Pavol StajskoMgr. Juraj TrochanMgr. Tomáš Jakabovič
advokátsky koncipientadvokátsky koncipientadvokátsky koncipient
+421 914 126 382+421 914 132 840+421 914 126 597
stajsko@ovlegal.sktrochan@ovlegal.skjakabovic@ovlegal.sk
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, kde v roku 2012 získal titul magister.
Po absolvovaní štúdia pracoval ako notársky koncipient a  od roku 2016 začal pracovať v našej
advokátskej kancelárii. Zameriava sa predovšetkým na obchodné, občianske, pracovné právo a právo
nehnuteľností. Pavol hovorí plynule po anglicky.
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2015 získal
titul magister. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností, nehnuteľnostiam, pracovnému právu,
finančnému právu a trestnému právu. Juraj hovorí plynule po anglicky.
je absolventom Právnickej fakulty OK v Bratislave, kde v roku 2016 získal titul magister. Počas štúdia
pracoval ako právny asistent a v našej advokátskej kancelárii začal pracovať v roku 2017.
Zameriava sa predovšetkým na obchodné, občianske právo a správu pohľadávok. V budúcnosti by sa
chcel špecializovať okrem iného na športové právo. Tomáš hovorí plynule po anglicky.