Najpodstatnejšie zmeny v korporátnom práve v roku 2016

Domov / Blog / Najpodstatnejšie zmeny v korporátnom práve v roku 2016
korporátne právo

Zákaz výkonu funkcie

Novela obchodného zákonníka v novom § 13a ObZ zavádza možnosť uložiť fyzickej osobe rozhodnutím súdu zákaz vykonávať funkciu štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, organizačnej zložky podniku alebo prokuristu. Rozhodnutím o vylúčení môže byť iba také rozhodnutie, o ktorom tak výslovne ustanoví zákon. Takéto rozhodnutia sú v súčasnosti rozhodnutie podľa § 74a ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a rozhodnutie podľa § 61 ods. 10 Trestného zákona. Individuálne žaloby na vylúčenie teda nie sú prípustné. Vylúčená osoba je povinná oznámiť vydanie rozhodnutia všetkým spoločnostiam, ktoré sú ním dotknuté. Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení vylúčený zástupca automaticky prestáva byť vo všetkých uvedených funkciách, aj v prípade, ak túto skutočnosť neoznámil všetkým dotknutým spoločnostiam. Ten, kto by konal za spoločnosť aj napriek právoplatnému rozhodnutiu o vylúčení stáva sa ručiteľom za záväzky zo všetkých právnych úkonov, ktoré uskutoční ako vylúčený zástupca. Ďalšia novela, ktorou sa mal zaviesť register osôb diskvalifikovaných z výkonu hore uvedených funkcii bola vetovaná prezidentom.

Splatenie základného imania

Novela ObZ ruší povinnosť vložiť peňažné vklady do vznikajúcej spoločnosti na osobitný účet zriadený v banke, ako aj povinnosť priložiť k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra výpis z banky preukazujúci splatenie peňažného vkladu. Na preukázanie splatenia vkladov pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra bude postačovať písomné vyhlásenie správcu vkladu o jeho splatení. V tejto súvislosti sa z § 60 vypúšťa ods. 2, ktorý stanovoval povinnosť vložiť peňažné vklady na osobitný účet v banke, zriadený správcom vkladu.

Nadobúdanie majetku od zakladateľa alebo spoločníka

Novela ObZ zužuje rozsah aplikácie ustanovení týkajúcich sa nadobúdania majetku obchodnou spoločnosťou na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10% základného imania (§ 59a ObZ) výlučne na akciové spoločnosti. Tieto ustanovenia sa teda už nebudú vzťahovať na ostatné druhy obchodných spoločností

Spoločnosť v kríze

Novelou ObZ sa zavádza nový pojem, tzv. spoločnosť v kríze, pre prípad ktorej novela ustanovuje nové pravidlá pre hospodárenie s niektorými zdrojmi financovania. Obchodná spoločnosť získa status spoločnosti v kríze ak: je v úpadku v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii alebo hrozí jej úpadok v zmysle obchodného zákonníka
V zmysle novely obchodného zákonníka spoločnosti hrozí úpadok, ak je pomer jej vlastného imania a záväzkov menší ako osem ku sto (8:100). Obchodné spoločnosti budú musieť sledovať nie len to, či sú v úpadku, ale aj to, či im úpadok nehrozí v zmysle ustanovení obchodného zákonníka.
Skutočnosť, či je spoločnosť v kríze je podstatná najmä pre účely posudzovania výplaty plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje financovania, ktoré v zmysle novely nesmú byť počas krízy vrátené. Novela za takéto plnenie považuje úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá poskytnuté osobami definovanými v §67c ods. 2 ObZ počas krízy alebo pred krízou, ak jeho splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.
Zákaz vrátenia vkladu
Nové znenie ObZ zakazuje nie len vrátenie samotnej majetkovej hodnoty, ktorú spoločník vložil ako svoj vklad spoločníka do obchodnej spoločnosti, ale tiež akékoľvek plnenie poskytnuté spoločnosťou bez primeraného protiplnenia na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. V praxi teda pôjde o akékoľvek transakcie, ktoré sa uskutočňujú na úkor spoločnosti v prospech spoločníka za podmienok nie obvyklých v bežnom obchodnom styku (ako je dar alebo bezúročná pôžička poskytnutá spoločnosťou spoločníkovi). Novela stanovuje, že za spoločníka sa pre tieto účely považuje aj bývalý spoločník, ak k takémuto plneniu došlo do dvoch rokov, odkedy prestal byť spoločníkom, alebo osoba, ktorá sa stala spoločníkom do dvoch rokov od takéhoto plnenia. Novela tiež určuje, kedy sa plnenie považuje za poskytnuté v prospech spoločníka. Hodnota vkladu vráteného v rozpore so zákonom sa musí spoločnosti vrátiť späť, za čo spoločne a nerozdielne ručia tí členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase vrátenia vkladu v rozpore so zákonom ako aj tí, ktorí vykonávali funkciu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie vkladu späť neuplatňovala a o tejto povinnosti vedeli alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohli vedieť. Vzhľadom na systematické umiestnenie ustanovení o zákaze vrátenia vkladu v rámci zákona sa tieto podľa nášho názoru týkajú len spoločnosti v kríze.

Jednosobová sro

V § 105a ObZ sa vypúšťa odsek 2, ktorý povoľoval založiť jedinému spoločníkovi sro založiť ďalšiu spoločnosť, v prípade, ak na jeho spoločnosť bol vyhlásený konkurz, po jednom roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Vypúšťa sa aj odsek 3, ktorý povoľoval založenie novej spoločnosti tomu, kto úmyselne spôsobil úpadok alebo predlženie spoločnosti najskôr 10 rokov od vyporiadania záväzkov zaniknutej spoločnosti, ak k úpadku alebo predlženiu, ktoré bolo dôvodom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu došlo úmyselným konaním, preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu. Aktuálne znenie § 105a ObZ je teda nasledovné:

Zmluvná pokuta za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Novela obchodného zákonníka zavádza fikciu, podľa ktorej platí, že úpadca a osoba, ktorá je povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene si dojednali v prospech úpadcu zmluvnú pokutu vo výške polovice najnižšej hodnoty základného imania akciovej spoločnosti, t.j. v súčasnosti 12.500,- €. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká vo vzťahu k úpadcovi jednotlivo každej osobe povinnej podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Nárok na náhradu škody presahujúci zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. V rámci konania o uplatnení nároku na zmluvnú pokutu platí obrátené dôkazné bremeno, žalovaný môže osvedčiť, že existujú skutočnosti vylučujúce jeho zodpovednosť. Súd v predmetnom konaní nie je oprávnený zmluvnú pokutu znížiť.
Zmenou v zákone o konkurze a reštrukturalizácii je úprava postavenia lízingových prenajímateľov, ktorí nemajú možnosť vypovedať zmluvy, na základe ktorých má dlžník vec u seba.