Zvýšenie minimálnej mzdy

Zvýšenie minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 zo 435 na na 480 eu mesačne, ide o nárast nárast o 10,34 %. Výška hodinovej minimálnej mzdy je  2,759 €. Uvedené platí pre práce zaradeného do prvého stupňa náročnosti. Pri vyšších stupňoch náročnosti práce sa vynásobí minimál...

Čítaj viac
Novela zákona o odpadoch

Novela zákona o odpadoch

01.11.2017 V porovnaní so súčasným stavom novela prináša pre malých podnikateľov pozitívne zmeny. Doteraz sa považovali za výrobcov obalov a neobalových výrobkov napríklad aj kvôli tomu, že svojmu zákazníkovi dali pri predaji tovaru sáčok alebo si vytlačili reklamný leták. Títo podnikatelia sa musia...

Čítaj viac
Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Dňa 21.03.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý upravuje: – práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním úveru na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie, – podmienky posk...

Čítaj viac
Najpodstatnejšie zmeny v korporátnom práve v roku 2016

Najpodstatnejšie zmeny v korporátnom práve v roku 2016

Zákaz výkonu funkcie Novela obchodného zákonníka v novom § 13a ObZ zavádza možnosť uložiť fyzickej osobe rozhodnutím súdu zákaz vykonávať funkciu štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, organizačnej zložky podniku alebo prokuristu. Rozhodnutím o vylúčení môže byť iba také rozhodnutie, o ktorom ...

Čítaj viac
zmena zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve

zmena zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve

S účinnosťou od 1.novembra 2013 nastane zmena zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) Novelou nastane zmena povinných náležitostí licenčnej zmluvy na nepovinné. Povinné náležitosti dnes upravuje § 40 ods. 1. Patrí tam : Spôsob použitia die...

Čítaj viac
Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

S účinnosťou od 1.7.2013 bol novelizovaný zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Významnou úpravou je konkretizácia miest, kde je zakázané alebo obmedzené fajčenie, ako aj možnosť zriaďovania vyhradených fajčiarní. Prínosom tejto novely zákona o ochrane nefajčiarov je vymedzenie jasných a pr...

Čítaj viac
Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie Dňa 21.03.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý upravuje: – práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním úveru na bývanie na základe z...

Čítaj viac