Nový zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Nadobudol účinnosť nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý upravuje práva, povinnosti pri poskytovaní úveru, jeho podmienky, náležitosti zmlúv...

Novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii

Nastane úprava následkov nepodania návrhu na konkurz úpadcom, ktoré sú do 01. 01. 2016 upravené nasledovne...

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník prechádza s účinnosťou od 29.04.2015, 01.07.2015 a 01.01.2016 viacerými významnými zmenami...

Najpodstatnejšie zmeny v korporátnom práve v roku 2016

Už nie je potrebné pri zakladaní spoločnosti vložiť základné imanie na osobitný účet v banke. Pri zlúčeniach spoločností naďalej platí výnimka...

Novela zákona č.36/2005 Z. z o rodine

Nastali zmeny pri plnení výživného povinným v prípade omeškania, kedy má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy...

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Došlo k zmene aplikácie zrážkovej dane na výnosy z dlhopisov vo vlastníctve FO a PO vo všeobecnosti a zdaňovania štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok...

Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zavádza sa odvolanie ako opravný prostriedok proti rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o námietkach, o ktorom bude rozhodovať Rada ÚVO (Rada)...

Novela zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy

Došlo k zrušeniu obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodných lesných úradov...