Klientská zóna
ENG

Property Technology

Od roku 2014 sa venujeme vývoju aplikácií na podporu našich služieb tak, aby pre klienta prinášali komplexné riešenia - developer, správca, analytik, mediátor, právnik v súlade s aktuálnymi trendmi Front office a Back office podpory. Výsledkom sú jedinečné business intelligence technológie, ktoré používame len my, prečo sú nastavené vždy individuálne a nevyžadujú žiadne ďalšie časové, technologické, ľudské ani iné zdroje klienta.

Touch contract

TouchContract je súbor aplikácií určených na Management zmluvných vzťahov. Cieľom na jednej strane je, aby sa každá zmluva dotkla individuálnych okolností a nebola nastavená všeobecne, tak aby na druhej strane nebola založená do šuflíka, ale sa s ňou dalo dobre pracovať a chytiť sa jej pri riešení rôznych praktických situácií. Tieto dotyky musia byť vždy dôsledné aj na vstupe, lebo zo zlých podkladov nikdy nemôže byť dobrá zmluva a aj na výstupe, lebo čím sú lepšie zmluvy tým menej je v praxi individuálnej agendy. Jedinečné šifrovanie PDF súborov pre ľahké identifikovanie originálu a inteligentné archivovanie sú samozrejmosťou.

Debt suite

Debt suite je súbor aplikácií určených na Management správy a vymáhania pohľadávok. Podľa prieskumov až 30% podnikateľov zvažuje udržiavanie adekvátneho peňažného toku ako najväčšiu výzvu ziskovosti podnikania. Komplexná správa pohľadávok a rýchle vymáhanie sú pre zvládnutie tejto výzvy kľúčovým predpokladom. Systém je na rozdiel od klasických programov na správu pohľadávok nastavený vždy individuálne s možnosťou interaktívnych pokynov

klienta a jeho procesy sú nastavené na podporu obchodných partnerov pri úhradách pohľadávok tak, aby im všetko čo je potrebné na zaplatenie pohľadávky a prípadné odstránenie námietok bolo poskytnuté vo veľmi krátkej dobe. Cieľom je eliminácia neuhradených faktúr po lehote splatnosti, ešte pred nekorektným omeškaním obchodných partnerov a ich veľmi rýchle vymáhanie v opačnom prípade.

Právne služby

Advokátska kancelária OLEXOVA VASILISIN poskytuje svojim klientom odborné právne poradenstvo a zastupovanie v právnych sporoch od roku 2004. Na základe našich skúseností vieme, že obzvlášť v právnych záležitostiach rozhoduje mimo odbornosti aj serióznosť a spoľahlivosť. Tak v obchodných, ako aj v súkromných záležitostiach garantujeme našim klientom maximálnu možnú ochranu ich práv a právom chránených záujmov. Právny servis poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Obchodné právo

• Obchodnoprávne zmluvy
• IP – autorské práva, ochranné známky – zmluvy, ochrana
• Obchodovanie so zmenkami, cennými papiermi a pohľadávkami
• Medzinárodný obchod, cezhraničný pohyb tovaru, dokumentácia
• Patentové právo

Korporátne právo

• Zakladanie, zmeny a zápis obchodných spoločností, vrátane povolení a úpravy vnútorných vzťahov
• Zrušovanie a likvidácia obchodných spoločností
• Návrhy schém a riešení obchodných transakcií, M&A (due diligence, príprava transakčných dokumentov, získavanie povolení)
• riešenie daňových a účtovných otázok ( v spolupráci s našimi kooperujúcimi auditormi)

Občianske právo

• správa nehnuteľností, zmluvy, prevody nehnuteľností, nájomné vzťahy
• Zriaďovanie záložných práv, vecných bremien, pozemkové právo
• Zakladenie právnických osôb iných ako obchodných spoločností
• Ochrana osobnosti, Náhrada škody

Rodinné právo

• Všeobecné konzultácie v oblasti rodinného páva
• Príprava a pripomienkovanie dokumentov, zastupovanie pred súdmi vrátane zastupovania pred Ústavným súdom a Európskym súdom
• Domáce násilie a spolupráca s krízovými centrami, účasť pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov
• Zastupovanie v dedičskom konaní a výkon správcu dedičstva

Pracovné právo

• Všeobecné poradenstvo a konzultácie v pracovnoprávnych vzťahoch
• Manažérske zmluvy, príprava a konzultovanie prípravy dokumentov
• Interné dokumenty týkajúce sa BOZP, ochrany osobných údajov, administratívnoprávnych povinností zamestnávateľa
• Skončenie pracovného pomeru, organizačné zmeny, zamestnanecké vzťahy, kolektívne vyjednávanie
• Personálny lízing, vysielanie pracovníkov v rámci a mimo EU
• Schémy odmeňovania , úprava pracovného času, práca cudzincov

Ochrana osobných údajov

• Analýza prostredia v svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry
• Návrh riešení a ich cenová efektivita
• Poskytovanie služieb zodpovednej osoby

Contact

OLEXOVA VASILISIN s.r.o.

JUDr. Zuzana Olexová LL.M.

partner
olexova@ovlegal.sk / +421 903 686 509


JUDr. Marcel Vasilišin LL.M.

partner
vasilisin@ovlegal.sk / +421 910 943 682


Mgr. Marek Margetín

associate partner
margetin@ovlegal.sk / +421 914 132 629

Sídlo: Gorkého 6,
811 01 Bratislava

IČO: 36820059
IČ DPH: SK2022444391

Mail: office@ovlegal.sk

Tel: +421 252 631 803

Mgr. Pavol Stajsko

associate
stajsko@ovlegal.sk / +421 914 126 382


Mgr. Juraj Trochan

associate
trochan@ovlegal.sk / +421 914 132 840


Mgr. Tomáš Jakabovič

associate
jakabovic@ovlegal.sk / +421 914 126 597